Algemeen

Deze algemene voorwaarden geven de algemene bepalingen weer voor het verzorgen van rijopleiding categorie B, de daarbij behorende acties van de rijschool en de CBR/BNOR praktijkexamens. Zij zijn van toepassing op de in de lesovereenkomst vermelde rijschool, hierna aan te duiden als rijschool Ammeraal.

In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de ingeschreven leerling en rijschool Ammeraal overeenkomen. Hierin wordt door de leerling een keuze gemaakt voor een opleiding al dan niet in de vorm van een pakket of losse lessen.

ARTIKEL 1 Verplichtingen van rijschool Ammeraal

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

De instructeur is in het bezit van een geldig ‘instructeurcertificaat’.

1.2 De leerling krijgt regelmatig informatie over zijn/ haar progressie en de voortgang in relatie tot de exameneisen.

1.3 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat je de examenkosten betaald hebt. Uiteraard wordt het rijexamen alleen gereserveerd als leerling(e) zijn/haar theorie behaald heeft.

1.4 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.

1.5 Als je een lespakket hebt aangeschaft en je behaalt je rijbewijs terwijl je het pakket nog niet volledig benut hebt, dan heb je geen recht op restitutie. Je hebt immers een flinke korting op de lesprijs gehad. Uiteraard wordt gepoogd zo weinig mogelijk lessen over te houden.

1.6 De tijdsduur van de te geven rijles wordt volledig benut voor het geven van rijles.

1.7 De rij-instructeur bepaald wanneer de leerling(e) rijexamen kan doen, niet andersom.

1.8 Rijschool Ammeraal heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering afgesloten.

1.9 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. De leerling kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de leerling

2.1 Om lessen te volgen moet je 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken datum en plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Dit kan telefonisch of via whatsapp tot 24 uur voor de rijles. Daarna heeft de rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 De leerling dient bij een onderzoek naar de rijvaardigheid (theorie-examen, tussentijdse toets of andere deeltoets en rijexamen) een geldig legitimatiebewijs en indien vereist een geldig theoriecertificaat te overleggen.

2.5 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.6 Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in 2.5 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen (lesovereenkomst) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.5 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

2.8 De leerling dient zodra er sprake is van ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen, hiervan aan de rijschool direct melding te maken. Indien de leerling nalaat dit te vermelden, kan de rijschool NIET aansprakelijk worden gesteld en overgaan tot beëindiging van de lesovereenkomst.

ARTIKEL 3 Voorwaarden wijze van betaling

3.1 Betalingen van losse lessen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen voldaan te worden in het begin van iedere les.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient een 10-lessenpakket in 1x betaald te worden. Overige pakketten dienen binnen 2 maanden betaald te worden.

3.3 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, zal de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten zijn voor de leerling.

ARTIKEL 4 Rijexamens

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden ongeacht wat de oorzaak is, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

ARTIKEL 5 Beëindigen van overeenkomsten

5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van overeenkomsten te doen ontbinden als:

a: Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.5).

b: Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

5.2 Is de overeenkomst aangegaan voor een lespakket dan kan de cursist deze alleen beëindigen om zulke dringende redenen, dat van hem redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze voort te zetten. Als er een bedrag vooruitbetaald is, dan zal de rijschool het verschuldigde bedrag terugbetalen verminderd met het door hem/haar al genoten rijlessen. Dit op basis van de kosten van losse rijlessen.

ARTIKEL 6 Aanvullende afspraken

6.1 De rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze zullen dan in een lesovereenkomst worden vastgelegd.

6.2 Echter deze algemene voorwaarden zullen op al onze overeenkomsten van kracht zijn.

Ondergetekende verklaart hierbij deze lesovereenkomst met de algemene voorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.